Privacyverklaring

 

Privacyverklaring
ELESTUDIECOACHING
Studiekeuzeadvies en Efficiënt studeren

Verwerkingsverantwoordelijke

Naam: H.E. Dorhout Mees – Le Poole
Coaching, Studieadvies en Efficiënt studeren
Ele Dorhout Mees Coaching

KvK-nummer: 56324677
Adres: van Somerenweg 14, 3062 RH Rotterdam
Website: www.elestudiecoaching.nl
E-mail: elestudiecoaching@gmail.com
Tel.: 06-24 657 834

Functionaris voor gegevensbescherming
Naam: H. E. Dorhout Mees-Le Poole

Inhoud

 1. Bescherming van persoonsgegevens
 2. Voor wie deze privacyverklaring is bedoeld
 3. Persoonsgegevens die ik verwerk
 4. Met welk doel en op welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
 5. Geautomatiseerde besluitvorming
 6. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
 7. Delen van persoonsgegevens met derden
 8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
 9. Beveiliging
 10. Persoonsgegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen, en klachten
 1. Bescherming van persoonsgegevens

Ik, eigenaar van Ele Dorhout Mees Studiecoaching, verwerk persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Ik verwerk uw persoonsgegevens met inachtneming van de hiervoor geldende regels. In deze privacyverklaring licht ik als verwerkingsverantwoordelijke toe hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

 1. Voor wie deze privacyverklaring is bedoeld

Deze privacyverklaring is bedoeld voor:

 • Mijn klanten e/o hun wettelijke vertegenwoordigers;
 • Ontvangers van nieuwsbrieven en e-mailberichten;
 • Mogelijke cliënten met wie ik contact heb of wil leggen;
 • Bezoekers van mijn website;
 1. Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk persoonsgegevens die U zelf aan mij heeft verstrekt (via de website of via het aanmeldingsformulier) en persoonsgegevens die ik heb verkregen uit andere bronnen (bijvoorbeeld omdat deze op social media-platforms staan vermeld of uit openbare registers zijn verkregen).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Schoolcijfers
 • Eventuele persoonlijke bijzonderheden
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op onze website in te         vullen,  in correspondentie en telefonisch
 1. Met welk doel en op welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doelen en op de volgende grondslagen:

DoelGrondslag
Om u op de hoogte te houden van informatie waarvan u heeft aangegeven die graag te willen ontvangen.Toestemming*
Om de opdracht die U mij heeft gegeven uit te voeren.Overeenkomst**

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan mij op te geven, maar zonder die gegevens kan ik de opdracht die u mij heeft gegeven niet uitvoeren.
Om contact met U te houden als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.Overeenkomst**

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan mij op te geven, maar zonder die gegevens kan ik geen contact met u houden als dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
Het afhandelen van uw betaling.Overeenkomst**

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan mij op te geven, maar zonder die gegevens kunnen wij uw betaling niet afhandelen.
Om de eindrapportage toe te sturen.Overeenkomst**

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan mij op te geven, maar zonder die gegevens kunnen wij u de rapportage niet toesturen.
Ik verwerk persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor mijn belastingaangifte.Wettelijke verplichting***

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan mij op te geven, maar zonder deze gegevens – die ik verwerk op basis van een wettelijke plicht – kan ik met u geen zaken doen.
* Toestemming

U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

** Overeenkomst

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

*** Wettelijke verplichting

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust.
 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Ik beschik niet over computerprogramma ’s of -systemen die op basis van geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dat zijn besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 1. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevensBewaartermijn of
criteria ter bepaling van de
termijn
Aanvangsmoment
bewaartermijn
Reden lengte
bewaartermijn
Persoonsgegevens
klanten e/o wettelijk vertegenwoordigers van klanten
5 jaarOp 1 januari volgend op het jaar waarop de debiteurenadministratie zietArtikel 52 Algemene wet inzake Rijksbelastingen
Persoonsgegevens leveranciers5 jaarOp 1 januari volgend op het jaar waarop de
crediteurenadministratie ziet
Artikel 52 Algemene wet inzake Rijksbelastingen
Persoonsgegevens potentiële klanten2 jaar, of totdat de potentiële klant kenbaar maakt dat zijn persoonsgegevens moeten worden verwijderdDe dag van de verkrijging van de persoonsgegevens van de potentiële klant (waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven)Gedurende korte periode verstrekken van gerichte informatie over aangeboden producten/diensten waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit verenigbaar is met het doel of de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in mijn opdracht (zoals een testbureau), sluit ik een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf echter zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ik gebruik géén cookies of vergelijkbare technieken.

9. Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en ik span mij maximaal in om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo goed als mogelijk tegen te gaan.
ELESTUDIECOACHING heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

• Beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall.
• Doordat ik regelmatig de laatste versie updates van onze software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op door te e-mailen naar info@elestudiecoaching.nl of te bellen met 06-24657834.

10. Persoonsgegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen, en klachten

U heeft op basis van de privacyregelgeving (onder voorwaarden) het recht om:

 • uw persoonsgegevens in te zien;
 • uw persoonsgegevens te (laten) corrigeren; uw persoonsgegevens te (laten) verwijderen;
 • uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken (dit betekent echter niet dat de persoonsgegevens die zijn verwerkt voorafgaand aan die intrekking, niet langer geldig zijn verwerkt);
 • bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens;
 • mijn verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • uw gegevens door mij in een computerbestand naar u of een door u aan te wijzen derde te sturen (het recht op gegevensoverdraagbaarheid).U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@elestudiecoaching.nl. Ik reageer zo snel mogelijk op uw verzoek.Als u onverhoopt klachten zou hebben over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen. Ik help u graag met het vinden van een oplossing. Als wij er niet in zouden slagen een oplossing te vinden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.Voor vragen en/of opmerkingen over mijn verwerking van uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met mij opnemen door te e-mailen naar info@elestudiecoaching.nl of te bellen met 06-24 657834.
  Deze versie van de privacyverklaring is van 23 juli 2020.