Algemene Leverings- en Verkoop Voorwaarden

 

Algemene Leverings- en Verkoop Voorwaarden
ELESTUDIECOACHING

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor al mijn offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, tenzij schriftelijk anders met de opdrachtgever wordt overeengekomen. De door opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden gelden voor zover ze niet in strijd zijn met mijn voorwaarden. In het geval dat beide voorwaarden strijdig zijn, hebben mijn voorwaarden voorrang.

Begrippen

Opdrachtnemer: ELESTUDIECOACHING, hierna eveneens aan te duiden met ‘ik’ en ‘mij’. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, die met mijn onderneming een (mondelinge) overeenkomst heeft afgesloten en diens vertegenwoordiger(s) en rechtverkrijgende(n).

  1. Opdracht

1.1 De opdracht omvat al hetgeen tussen de opdrachtgever en mij, uitdrukkelijk of stilzwijgend, is overeengekomen, alsmede datgene dat uit de aard van de opdracht voortvloeit.

1.2 De opdrachtgever is de persoon of rechtspersoon uit wiens naam de opdracht wordt verleend.

1.3 Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Mijn verbintenis is een inspanningsverplichting.

1.4 De opdracht zal worden uitgevoerd (waar nodig) in goed overleg met de opdrachtgever, doch overigens vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling.

1.5 De overeengekomen werkzaamheden worden op de vermelde datum, tijd en plaats uitgevoerd en naar eigen inzicht door de opdrachtnemer verricht. De opdrachtnemer heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen met inachtneming van de duur c.q. begin- en eindtijden van de opdracht.

1.6 De opdrachtgever staat ervoor in dat aan mij de voor de uitvoering van de opdracht essentiële informatie is Hierop is de offerte, de aanvaarding van de opdracht, en al hetgeen nader ter uitvoering van de opdracht is overeengekomen, gebaseerd.

  1. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand, nadat ik een opdracht mondeling of schriftelijk heb

2.2 Opdrachtgever is gehouden tijdig alle informatie en bescheiden aan opdrachtnemer te verschaffen die nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

  1. Prijzen

Tenzij anders vermeld, zijn mijn prijzen exclusief BTW en vermeld in Euro’s ( €). Voor het verrichten van de volgens de opdracht overeengekomen werkzaamheden ontvangt de opdrachtnemer het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

  1. Vertrouwelijkheid

4.1 De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van de opdrachtgever.

4.2 Informatie die opdrachtnemer ter beschikking wordt gesteld dan wel tijdens het verzorgen van werkzaamheden verneemt en waarvan de opdrachtnemer het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs mag vermoeden, mag op geen enkele wijze aan derden kenbaar worden gemaakt, tenzij wettelijke voorschriften opdrachtnemer daartoe verplichten.

4.3 De opdrachtgever zal zonder mijn toestemming, aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak en werkwijze, ook zal hij geen van mij afkomstige gegevens in de ruimste zin des woords, bescheiden, rapporten e.d. aan derden ter beschikking stellen, of daarvan een ander gebruik maken.

  1. Annuleringen

5.1 Afspraken kunnen binnen 48 uur na toezegging kosteloos worden afgezegd. Indien de afspraak niet of te laat wordt geannuleerd, dan wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

5.2 Na het invullen van de (online) vragenlijsten is annulering van het adviestraject niet meer mogelijk. Er wordt dan 100% in rekening gebracht. Annulering van een traject dient schriftelijk plaats te vinden.

  1. Zelfstandigheidverklaring

Opdrachtnemer verklaart werkzaam te zijn als zelfstandige. Eventuele gevolgen van de opdracht op het gebied van fiscale en/of sociale lasten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

  1. Aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is.

7.2 Mijn aansprakelijkheid is gelimiteerd tot het gefactureerde bedrag van de desbetreffende opdracht.

7.3 Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, ben ik niet gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen.

7.4 In ieder geval ben ik niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft.

7.5 Wanneer ik ten gevolge van overmacht moet afwijken van overeengekomen data of tijden, ben ik niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortgekomen schade, zoals reiskosten en niet gewerkte uren.

  1. Klachten

Eventuele klachten neem ik heel serieus, indien die mij binnen 14 werkdagen na levering van de betreffende prestatie (of factuurdatum) schriftelijk hebben bereikt. Na het verstrijken van deze termijn wordt u geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.

  1. Instrumenten

De producten en diensten van ELECOACHING zijn alleen ontwikkeld om persoonlijke karakteristieken en/of competenties te bepalen en zijn niet bedoeld of ontwikkeld voor een medische of psychologische opinie of diagnose.

  1. Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Alle geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst en/of daarop voortbouwende overeenkomsten, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

10.2 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.